Editors Recommend

1
A review of graphynes: properties, applications and synthesis
LI Xu , LI Bao-hua , HE Yan-bing , KANG Fei-yu
Abstract(109) PDF(246)
2
Recent progress on the design of hollow carbon spheres to host sulfur in room-temperature sodium-sulfur batteries
YANG Jia-ying , HAN Hao-jie , Hlib Repich , ZHI Ri-cheng , QU Chang-zhen , KONG Long , Stefan Kaskel , WANG Hong-qiang , XU Fei , LI He-jun
Abstract(1891) PDF(114)
3
A review on the preparation and applications of coal-based fluorescent carbon dots
CAI Ting-ting , LIU Bin , PANG Er-nan , REN Wei-jie , LI Shi-jia , HU Sheng-liang
Abstract(95) PDF(77)
4
The use of carbon materials in persulfate-based advanced oxidation processes: A review
XIAO Peng-fei , AN Lu , WU De-dong
Abstract(107) PDF(72)
5
A review of nanocarbon-based molecularly imprinted polymer adsorbents and their adsorption mechanisms
QIN Lei , LIU Wei-feng , LIU Xu-guang , YANG Yong-zhen , ZHANG Li-an
Abstract(204) PDF(359)
6
A review on recent advances in carbon aerogels: their preparation and use in alkali-metal ion batteries
GAO Xin-ran , XING Zheng , LI Zi-jian , DONG Xiao-yu , JU Zhi-cheng , GUO Chun-li
Abstract(183) PDF(232)
7
A wearable strain sensor based on carbon derived from linen fabrics
LIANG Jing-jing , ZHAO Zong-bin , TANG Yong-chao , LIANG Zhi-hui , SUN Lu-lu , PAN Xin , WANG Xu-zhen , QIU Jie-shan
Abstract(92) PDF(105)
8
A review of graphene synthesis at low temperatures by CVD methods
WANG Jia-bin , REN Zhuang , HOU Ying , YAN Xiao-li , LIU Pei-zhi , ZHANG Hua , ZHANG Hai-xia , GUO Jun-jie
Abstract(105) PDF(253)
9
High performance sulphur-doped pitch-based carbon materials as anode materials for sodium-ion batteries
HE Lei , SUN Yu-ren , WANG Chun-lei , GUO Hong-yi , GUO Yong-qiang , LI Chen , ZHOU Ying
Abstract(88) PDF(80)
10
CoMoO4-N-doped carbon hybrid nanoparticles loaded on a petroleum asphalt-based porous carbon for lithium storage
ZHU Yu-long , WANG Yi-xian , GAO Cai , ZHAO Wei-nan , WANG Xiao-bo , WU Ming-bo
Abstract(91) PDF(153)